Taltryg

På trods af en eventuel tidlig indsats, er der stadig elever der kæmper ualmindelig meget med matematikken. Matematikvanskeligheder, herunder dyskalkuli og talblindhed, er problemer der berører de udsatte hårdt.

Jeg har udviklet metoden Taltryg, der kan hjælpe disse elever fra 4. til 10. klasse, ved at træffe valg for eleven, og fokusere på det tilstrækkelige.

Taltrygs 12 teser

Taltryg baserer sig på 12 teser for en tilstrækkelig matematikundervisning. Ti, der er rettet mod eleverne, og to, der er rettet mod lærerne. Ti teser om eleven

 1. Eleven skal sige matematik højt.
 2. Eleven skal lære at genkende regning i hverdagssprog.
 3. Eleven skal lære simple, fleksible regnemetoder.
 4. Eleven skal lære at bruge formler.
 5. Eleven skal arbejde med kropslige erfaringer indenfor matematik.
 6. Eleven skal arbejde med et passende antal cifre.
 7. Eleven skal lære at bruge lommeregner.
 8. Eleven skal lære at bruge CAS.
 9. Eleven skal bruge strategien LOVPORT.
 10. Eleven skal arbejde med matematiske hverdagserfaringer.

Eleven skal sige matematik højt

Eleven skal lære at sige tal, regnestykker og tabeller højt, læse definitioner og tekstopgaver højt og så videre. Og eleven skal lære at forklare hvad han tænker og gør. De mundtlige udtryk etablerer sig efterhånden som mentale indtryk.
Formålet er, at eleven på sigt kan arbejde selvstændigt.

Eleven skal lære at genkende regning i hverdagssprog

Eleven skal lære at undersøge tekster for de formuleringer der afgør hvilken regningsart der skal bruges. Eleven skal også lære at omformulere tekster, så det bliver tydeligere hvilken regningsart der skal bruges. For eksempel er teksten “hvor meget skal man lægge til for at få?” udtryk for subtraktion, og “hvor meget skal man gange med for at få?” udtryk for division.
Formålet er, at sætte elever i stand til arbejde med matematik i tekstopgaver.

Eleven skal lære simple, fleksible regnemetoder

Eleven skal kunne huske regnemetoder så godt, at de også kan bruge dem når de forlader skolen. Hellere bruge besværlige metoder end svære metoder. Eleven skal for eksempel lære metoden “De store først” for addition, “Opfyldning” for subtraktion, “De store først” for multiplikation og “Dele ud” for division. Fleksibiliteten i regnemetoderne gør, at der kan foretages forskellige valg undervejs.
Formålet er, at eleverne forstår og behersker metoderne, så de kan regne uden lommeregner.

Eleven skal lære at bruge formler

De elever, der ønsker en ungdomsuddannelse, skal lære at forstå hvad en formel er, hvad bogstaver kan udtrykke og hvordan man erstatter bogstaver med tal i formler.
Formålet er, at eleven kan håndtere formler i videregående skolegang.

Eleven skal arbejde med kropslige erfaringer indenfor matematik

Meget kan huskes med kroppen, fx antal, afstande/længder, vægt, former og retning. Eleven skal arbejde med at få etableret disse kropslige erfaringer og lære at få dem frem igen og bruge dem.
Formålet er, at øge antallet af indre repræsentationer af matematiske begreber.

Eleven skal arbejde med et passende antal cifre

De elever der har meget svært ved at arbejde med tal med mange cifre, skal lære at smide cifre væk, så der kun er en eller to cifre forskellig fra nul tilbage. Nogle elever vil aldrig gå i gang med en opgave med tal som 1253 eller 567.900. Men løser den tilsvarende opgave hvis tallet er 1000 eller 500.000.
Formålet er, at eleven kan finde et resultat – og endda i den korrekte størrelsesorden.

Eleven skal lære at bruge lommeregner

Eleven skal blive fortrolig med brug af lommeregner, både skolens lommeregnere og deres egen lommeregner på mobiltelefonen. I undervisningen skal det være naturligt at bruge lommeregner, når fokus i undervisningen ikke direkte er på træning af regnemetoder.
Formålet er, at eleven behersker dagligdagens mest nyttige matematikhjælpemiddel.

Eleven skal lære at bruge CAS

De elever, der ønsker en ungdomsuddannelse, skal lære at bruge et matematiske skriveværktøj med Computer Algebra System (CAS), dvs. et værktøj der kan skrive matematik og regne med både tal og bogstaver, for eksempel Word 2007. Med et CAS værktøj er der ingen forskel på at finde B når B=56:1,72 eller finde v når 22=v:1,72 Begge dele tastes ind præcis som de står, og der trykkes “Solve”.
Formålet er, at eleven kan arbejde med mere avanceret matematik end ellers.

Eleven skal bruge strategien LOVPORT

LOVPORT står for 7 skridt i en problemløsningsstrategi: Læs, omformuler, visualiser, planlæg, overslag, regn og tjek. Eleven skal lære at stille sig selv de spørgsmål og stikord der hører til de 7 skridt.
Formålet er, at eleven får en strategi til at arbejde med enhver matematisk problemløsning.

Eleven skal arbejde med matematiske hverdagserfaringer

Eleven skal kontinuerligt arbejde med at etablere flere hverdagserfaringer, for eksempel ved at måle konkrete længder, foretage vejninger, bestemme rumfang, måle temperaturer, gå i supermarkedet og byggemarkedet, se på kort og læse avisen.
Eleven skal sammenligne deres hverdagserfaringer med beregnede resultater, så han kan vurdere rimeligheden af de beregnede.
Formålet er, at eleven kan forholde sig nøgternt til de tal og beregninger han møder i sin hverdag.

To teser om læreren

 1. Læreren skal forklare mindre.
 2. Læreren skal fokusere på helhederne.

Læreren skal forklare mindre

Læreren skal i sine forklaringer tænke i KISS: Keep it short and simple. Det centrale er at få forklaret begrebet/metoden på en måde så eleven selv kan arbejde videre med det. For eksempel kan læreren forklare hvad procent går ud på ved at bruge forskellige repræsentationer og udnytte sammenhængen til kendte brøker, men undlade regnereglerne som “Du skal dele med tallet og gange med hundrede.”
Formålet er, at få eleverne til at tænke med, og ikke blot vente på at få en algoritme, de alligevel glemmer.

Læreren skal fokusere på helhederne

Læreren skal veksle mellem detaljer og helheder. I matematik er det (på grund af fagets meget stringente natur) nærliggende at koncentrere sig om detaljer og glemme helhederne, hvilket begrænser forståelsen, og dermed frustrerer mange elever. Helheder inddrages i undervisningen ved at arbejde med billeder, konkrete materialer og fortællinger.
Formålet er, at skabe mentale billeder som elevens forståelse kan knyttes til.

Taltryg i undervisningen

Taltrygs 12 teser fastlægger hvad der skal arbejdes med i undervisningen af elever i matematikvanskeligheder. I dette afsnit forklares, hvordan denne undervisning organiseres.

Organiseringen tager udgangspunkt i korte moduler med et indhold, som er fastlagt på forhånd. Formålet med de korte moduler er at sikre, at eleverne kan fastholde koncentrationen. Noget som ofte er vanskeligt for elever i matematikvanskeligheder.

Formålet med at indholdet er fastlagt for forhånd er, at eleverne er mere positive og modtagelige for undervisning, når de ved, hvad der skal ske.

Undervisningens opbygning

Undervisningen opbygges af fem moduler:

 1. Skriftlig hovedregning
 2. Hverdagserfaringer
 3. Strategiarbejde (LOVPORT)
 4. Nyt
 5. Kropslige aktiviteter med fokus på matematik.

Modulerne 1-4 er af 15-20 minutters varighed, mens modul 5 er 5-10 minutter. I løbet af en lektion på 45 minutter kan man således arbejde med to af de fire første moduler samt modul 5.

En uge med fire lektioner kan for eksempel have dette indhold:

1. lektion2. lektion3. lektion4. lektion
Skriftlig hovedregningHverdagserfaringerSkriftlig hovedregningHverdagserfaringer
Kropslig aktivitetKropslig aktivitetKropslig aktivitetKropslig aktivitet
StrategiarbejdeNytStrategiarbejdeNyt gentages

I modulet Nyt arbejdes med at inddrage nye begreber og nye faglige metoder.

Modulerne 1, 2 og 3 sker bedst i klasserummet, da eleverne har stort udbytte af at høre de andre elevers løsninger og overvejelser. Ved modul 4 kræves ofte individuel tilrettelæggelse, fx reduktion af cifre, brug af konkrete repræsentationer, ikke regne med alle procenter, brug af CAS eller brug af CD ord.

Taltryg praktiseres bedst i en særlig tilrettelagt undervisning, og giver eleven viden, værktøjer og strategier, som sikrer, at han bedre kan håndtere normalundervisningen, når det særligt tilrettelagte forløb er færdigt.